ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Nieuwe formulieren (29/08/2005)

Op 31 mei 2005 heeft een koninklijk besluit het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004 gewijzigd.

Het meest directe gevolg voor verenigingen en stichtingen ligt in de verplichting om het nieuwe model van formulieren te gebruiken voor de neerlegging ter griffie.

U kunt die formulieren hierna downloaden

Formulier I / Formulier II

Of op de website van het Belgisch staatsblad : http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_f.htm

Men bemerke hierbij de verduidelijking van de procedure van bekendmaking van de wijziging van de benaming van de VZW of van de stichting : voortaan maakt het formulier II het onderscheid tussen de oude en de nieuwe benaming.

Deze wijziging heeft invloed op de draagwijdte van de omzendbrief van 4 oktober de zin dat voortaan de twee benamingen verschijnen.

Voor de (juridische) taalzuiveraars, ziehier de volledige tekst van het koninklijk besluit :

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen wordt vervangen als volgt :
« Koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen ».

Art. 2. Het opschrift van Hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen en stichtingen. »

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
A) in 2° wordt het woord « private » geschrapt;
B) artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :
« 3° van de internationale verenigingen zonder winstoogmerk waarvan de maatschappelijke zetel in het rechtsgebied van de rechtbank is gelegen. »

Art. 4. Artikel 3, § 1, tweede lid, wordt aangevuld als volgt :
« 9° de datum van de vrijwillige ontbinding;
10° de datum van de sluiting van de vereffening;
11° de precieze identiteit van de benoemde vertegenwoordiger van de rechtspersoon voor de werkzaamheden van het bijkantoor. »

Art.
5. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
A) in § 2, vierde lid, 1°, worden tussen de woorden « zoals die » en « in de statuten » het woord « voluit » ingevoegd;
B) in § 3, eerste lid, worden de woorden « en 31 » vervangen door de woorden « , 31 en 51 ».

Art. 6. De formulieren I en II, waarvan het model gevoegd is bij hetzelfde besluit, worden vervangen door de formulieren die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 7. Dit besluit en de artikelen 273, 276 tot 280, 282 tot 286, 288 en 289 van de Programmawet van 27 december 2004 treden in werking op 20 juni 2005.

Art. 8. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 31 mei 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGEN

Art. N1. Bijlage A bij het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 mei 2005 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Art. N2. Bijlage B bij het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 mei 2005 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Terug naar al het nieuws